Skip to main content
Digital Services

Betingelser Digital Services

Denne side indeholder de aftale betingelser du indgår med Berendsohn, når du bestiller et website med hosting, som har en varighed af minimum 2 år.

Det med småt

 1. Mellem kunden og Berendsohn AG (BAG) gælder kun det, der er aftalt skriftligt eller ved underskrift på en elektronisk skrivetablet. Kontrakten med BAG indgås ved, at kunden underskriver den oprindelige ordre eller, ved elektronisk ordreindtastning, benytter salgskonsulentens skrivetablet, eller ved en bekræftelsesmail fra kunden til BAG. Følgende leverings- og betalingsbetingelser gælder.

De kære penge

 1. Alle aftalte priser er eksklusive lovpligtig moms.
 2. Fakturabeløbet forfalder ved modtagelse af fakturaen. Ved overskridelse vil loven om rykkerprocedurer være gældende. Fakturaen sendes i elektronisk form (elektronisk faktura) eller med posten.
 3. Løbende kundebetalinger foretages ved automatisk træk på kreditkort, som oprettes af kunden på hjemmesiden berendsohn.dk. Kunden er ansvarlig for, at der ligger et gyldigt kreditkort registreret. Kreditkort data gemmes ikke hos BAG, men udelukkende hos NETS. Såfremt BAG påføres omkostninger på grund af betalingsnægtelse fra den kontoførende bank, refunderer kunden disse straks efter anmodning. I tilfælde af betalingsmisligholdelse forpligter kunden sig til at godtgøre omkostningerne ved inddrivelse af det forfaldne fakturabeløb, ved hjælp af et inkassobureau med et erhvervsgebyr plus et fast gebyr for udgifter i henhold til gebyrlisten for lov om advokatsalærer.

Beskyttelsen af dine data er vigtig for os

 1. BAG indsamler, administrerer og bruger dine personlige og virksomhedsrelaterede oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne for kontraktbehandling og kundepleje. Du accepterer, at oplysninger kan blive indhentet fra kreditbureauer inden for rammerne af formålet med dette kontraktforhold. Det drejer sig især om adresse- og oplysninger om kreditværdighed, der er lagret i et kreditbureaus database om dig og/eller din virksomhed, herunder oplysninger, der er fastlagt på baggrund af matematisk-statistiske processer.

Kontraktperiode og opsigelse (hjemmeside + hosting)

 1. Ved tidsbegrænset kontrakt forlænges kontrakten automatisk med 12 måneders perioder, så længe den ikke opsiges af nogen af parterne med et varsel på 30 dage til udløbet af den respektive løbetid, medmindre andet er aftalt.
 2. Løbetiden begynder, når hjemmesiden er accepteret, dog senest to måneder efter det første layout er oprettet, også selvom der ikke er sket godkendelse inden da, medmindre Berendsohn AG er ansvarlig for den forsinkede godkendelse.
 3. Retten til opsigelse af vigtige årsager forbliver upåvirket. En væsentlig årsag foreligger især, hvis kunden undlader at foretage forfaldne betalinger på trods af påmindelse i tilfælde af misligholdelse.
 4. Opsigelser skal være skriftlige.
 5. I tilfælde af opsigelse vil kunden få mulighed for, efter kontraktens udløb, at overføre hjemmesiden til en anden udbyder inden for seks uger efter kontraktens udløb. Dette inkluderer ikke grafiske og fotografiske repræsentationer, som BAG har stillet til rådighed (licenseret) under kontraktforholdets varighed.
 6. Retten til at overføre siden består kun, hvis kunden har opfyldt sine betalingsforpligtelser indtil kontraktforholdets ophør.

Når vi designer dit logo

BAG forbeholder sig absolut designfrihed, medmindre kunden angiver specifikke specifikationer.
Kunden vil give BAG de oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for at udføre de kontraktmæssige ydelser i god tid og uden omkostninger. Kunden er ansvarlig for, at dennes oplysninger er korrekte og fuldstændige.
BAG giver kunden tre logo designs bestående af et ordmærke og eventuelt et figurmærke. Kunden har mulighed for at udtrykke ændringsønsker baseret på rettelseskørsler, hvis antal er bestemt af den valgte logo pakke. BAG vil så vidt muligt tage hensyn til kundens ændringsønsker; dette giver dog ingen ret til et fuldstændigt redesign af logoet.

Vi arbejder sammen

 1. Kunden støtter BAG i at opfylde sine kontraktlige ydelser. Dette omfatter især rettidig levering af information om udseendet og indholdet af hjemmesiden eller logoet. Disse specificeres og aftales i en telefonbriefing.
 2. Kunden skal om nødvendigt forsyne BAG med materialer (billeder, lyd, tekst mv.) i et fælles, direkte anvendeligt, gerne digitalt format som led i entreprisens udførelse.
 3. BAG forbeholder sig retten til at tilpasse hjemmesiden i overensstemmelse hermed, hvis det er nødvendigt (f.eks. sikkerhedsrelaterede opdateringer).
 4. BAG arbejder med datacentre, der garanterer netværkstilgængelighed på 99,9 % i et årligt gennemsnit. Hvis sikkerheden for netværksdrift eller vedligeholdelse af netværksintegritet er i fare, kan adgangen til tjenesterne begrænses efter behov.

Tredjeparts rettigheder bør beskyttes

 1. De kontraherende parter sikrer, at de skabeloner de leverer (tekst, fotos, etc.) ikke er behæftet med tredjeparts rettigheder (mærker/copyrights osv.) og ikke overtræder lovbestemte regler.
 2. I tilfælde af krænkelse af industrielle ejendomsrettigheder (mærke/ophavsret), skal den krænkende kontraherende part holde den anden part skadesløs for egen regning. Parterne vil straks informere hinanden om de krav, der fremsættes af tredjeparter, og muliggøre juridisk forsvar. Bortset fra tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed, er BAG dog ikke ansvarlig for antageligheden i henhold til konkurrence- og varemærkelovgivningen eller for registrerbarheden af sine udkast og andet arbejde. Kunden er forpligtet til selvstændigt og samvittighedsfuldt at lade udkast og andre værker kontrollere i henhold til konkurrence- og varemærkelovgivningen, inden de anvendes i kommercielle transaktioner.

Godkendelse, overtagelse og ejendomsforbehold

 1. Hvis ingen af de kontraherende parter anmoder om formel godkendelse, eller hvis den af en part anmodede godkendelsesdato, ikke indtræffer på grund af forhold, som kunden er ansvarlig for, anses den kontraktlige ydelse leveret af BAG for godkendt, når den anvendes af kunden.
 2. Hele arbejdet forbliver BAG’s ejendom, indtil vederlaget er betalt fuldt ud. Såfremt kunden er i restance med en betaling, kan BAG, uden at det berører andre rettigheder, forhindre brugen af hele det leverede værk, hvis de har meddelt kunden dette og givet denne en rimelig henstandsperiode.

I tilfælde af mangler

 1. Åbenbare mangler skal meddeles BAG skriftligt senest 14 dage efter levering eller tilgængeliggørelse på internettet. Kunden skal straks efter levering eller tilgængeliggørelse på internettet undersøge det leverede jf. kontrakten i rimeligt omfang for mangler og fuldstændighed. Skjulte mangler kan herefter meddeles BAG skriftligt inden for et år med en frist på 14 dage efter, at kunden er blevet bekendt med dem. Efter udløbet af disse perioder udløber alle garantikrav og erstatningskrav som følge deraf.
 2. Kunden har i tilfælde af en mangel ret til udbedring, som skal ske inden for rimelig tid og på rimelig måde. Mislykkes berigtigelsen, kan kunden enten kræve afslag i betalingen eller annullering af kontrakten.
 3. Erstatningskrav mod BAG på grund af forsinkelse eller mangelfuld ydelse eller umulighed er udelukket, såfremt der ikke foreligger forsæt og grov uagtsomhed fra BAGs side, eller skaden skyldes skade på liv, lemmer eller helbred. Kunden kan ikke kræve erstatning for tabt fortjeneste.
 4. Ovenstående regler gælder også for BAG’s stedfortrædere.

Særlige regler for domæner

 1. Ved anskaffelse af domæner fungerer BAG som mellemmand mellem kunden og registret.
 2. Kontraktforholdet vedrørende registreringen af domænet etableres mellem kunden og registret. Berendsohn AG ansøger om registrering af domæner på vegne af kunden og i kundens navn. Kunden kan først gå ud fra, at registrering faktisk er sket, når dette er bekræftet af registrator f.eks. DK Hostmaster.
 3. Hvis det ønskede domæne allerede er registreret andetsteds eller ikke kan oprettes, vil BAG i samråd med kunden foreslå et alternativt domæne til kunden.
 4. BAG fritager kunden for omkostningerne til domæneregistreringen, i det omfang disse ligger inden for normalområdet.
 5. De oplysninger der kræves til registrering af domæner, videresendes til det respektive register i en automatiseret proces. Kunden kan først antage, at domænet rent faktisk vil blive tildelt, når hosting er leveret under det ønskede domæne. BAG garanterer ikke tildelingen af bestilte domæner.
 6. BAG indtastes som Admin-C ved bestilling af domænerne. Ved opsigelse af kontrakten vil administrators status blive overført til kunden.

Referencer, anerkendelse af ophavsrettigheder

 1. BAG kan navngive kunden på sin hjemmeside eller i andre medier som referencekunde. BAG kan også offentligt reproducere eller henvise til de tjenester, der leveres til demonstrationsformål, medmindre kunden kan hævde en modstridende legitim interesse.
 2. BAG har ret til at få sit navn navngivet som forfatter i form af en note på hver hjemmeside, den opretter.

Vi vil gerne undgå uoverensstemmelser

 1. Hvis kunden ikke har bopæl i Danmark, eller hvis et bopælssted i Danmark ikke kan fastslås på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, er Hamborg værneting. I modsat fald er bopæl afgørende for værneting.

Hamborg den 12. april 2021

Du bestiller i henhold til vores ovennævnte vilkår og betingelser, hvis anerkendelse og gyldighed du bekræfter med din accept. Vores priser er uden moms. Med din accept bekræfter du samtidig, at denne ordre er afgivet på vegne af eller med samtykke fra virksomhedsledelsen.

Tak for din ordre!